GP.NYC-1.jpg

Biroul relații cu diaspora lansează apelul pentru o nouă rundă de granturi în cadrul Programului de susținere a activităților culturale și educaționale în diasporă – Diaspora Engagement Hub. Oportunitatea este destinată asociațiilor din diaspora și centrelor educaționale de studiere a limbii române peste hotare, înregistrate oficial în țara de reședință.

Programul de granturi își propune să valorifice potențialul și să susțină mediul asociativ al diasporei și centrele educaționale de studiere a limbii române pentru consolidarea, dezvoltarea acestora și participarea activă la promovarea identității naționale, culturii, limbii și tradițiilor peste hotare.

Valoarea totală a unui grant va constitui până la 10 000 de lei. Se alocă o cotă minimă de 30 % din bugetul programului pentru asociațiile diasporei/centrele educaționale care nu au mai beneficiat anterior de finanțare în cadrul programului.

Pentru a putea participa la concurs, beneficiarii urmează să propună un proiect care va îndeplini următoarele criterii de eligibilitate:
# activitățile urmează să fie implementate peste hotare;
# activitățile vor corespunde scopului și obiectivelor programului;
# să aibă legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul aplicantului;
# implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese;
# să nu urmărească obținerea de profit;
# să nu includă activități de:
—intermediere financiară și asigurări;
—tranzacții imobiliare;
—consultanță juridică;
—jocuri de noroc și pariuri.

Durata de implementare a proiectelor este de maxim cinci luni. Perioada respectivă include pregătirea logistică a activității, desfășurarea achizițiilor, semnarea contractelor, desfășurarea propriu-zisă a activității/evenimentului cultural sau educațional, desfășurarea activităților de promovare și vizibilitate, pregătirea raportării. Termenul de prezentare a raportării finale – 15 noiembrie 2024.  

Domenii eligibile pentru finanțare:
# educație – sprijinirea procesului de studiere a limbii române și formarea noii generații de tineri în diasporă care să cunoască Republica Moldova și să o reprezinte;
# cultură – implementarea activităților pentru dezvoltarea, extinderea și promovarea tradițiilor, valorilor și imaginii Republicii Moldova peste hotare; 
# sprijinirea, consolidarea și extinderea mediului asociativ al diasporei Republicii Moldova.

Activități eligibile pentru a beneficia de granturi:
# dotarea centrelor educaționale de studiere a limbii române peste hotare cu materiale didactice și de suport tehnic;
# achiziționarea de către aplicant/beneficiarul de grant a obiectelor de artizanat, simbolisticii naționale, costumelor populare;
# susținere în organizare de expoziții, crearea de site-uri și rețele de comunicare, bannere, postere;
# achiziționarea instrumentelor muzicale;
# contractarea artiștilor/trupelor de teatru, scriitori, case de producție (film) și meșteri populari;
# achiziții care asigură buna desfășurare a evenimentului organizat;
# consolidarea capacităților asociațiilor diasporei.

Notă: Achizițiile pot a fi efectuate atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Achiziționarea obiectelor de simbolistică națională, port național, urmează a fi realizată în Republica Moldova.

# Cererea de finanțare.
# Planul de acțiuni al proiectului.
# Copii ale actelor de identitate ( buletin sau pașaport) ale reprezentantului legal al aplicantului sau persoanei împuternicite de acesta și al coordonatorului de proiect (dacă este altul decât reprezentantul legal al aplicantului) cu mențiunea „conform cu originalul.
# CV-ul reprezentantului legal al aplicantului sau persoanei împuternicite de acesta și al coordonatorului de proiect (dacă este altul decât reprezentantul legal al aplicantului).
# CV-ul aplicantului – asociațiile, organizațiile neguvernamentale, centre educaționale din diaspora Republicii Moldova.
# Actul constitutiv, statutul sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare fiscală, precum și orice alte documente care atestă statutul juridic al solicitantului, conform legislației statului de destinație (copie și traduse în limba română), cu mențiunea „conform cu originalul”.
# Declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor de eligibilitate completată și semnată de către reprezentantul legal al aplicantului sau de persoana împuternicită de acesta.
# Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal completată și semnată de către reprezentantul legal al aplicantului sau de persoana împuternicită de acesta.

*Modelele pentru cerea de finanțare și pentru planul de acțiuni al proiectului le puteți găsi aici.

Documentele vor fi scanate și trimise la adresa electronică: [email protected] cu subiectul: „Aplicație – Program de susținere a acțiunilor culturale și educaționale în diasporă”. Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 17 mai.

Important!
# Dosarele care nu sunt însoțite de toate documentele solicitate în apelul pentru propuneri de proiect nu vor fi considerate eligibile și nu vor fi evaluate de către comisia de concurs.
# Beneficiarii de granturi vor fi anunțați despre rezultatul concursului la adresa de e-mail indicată în dosarul de concurs.
# Biroul relații cu diaspora va asigura desfășurarea unei sesiuni de informare/consultații online pentru beneficiarii de granturi selectați de comisie.

Dacă dorești să fii mereu la curent cu cele mai noi oportunități #diez, ești mereu binevenit(ă) și pe canalul nostru de Telegram.

Preluat de la: diez.md